Iepirkumi

Paziņojuma datums

Identifikācijas numurs

Līguma priekšmets

Iesniegšanas termiņš

16.09.2021.

SPC”Priedīte” 2021/1

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centrā bērniem un jauniešiem „Priedīte”

21.09.2021. plkst.10.00

 

 

     

   

                                                           

   SASKAŅOTS:

                                                                  Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte"        

                                                                                                                  vadītāja   (paraksts) L.Smikova  

                                                                                                 

Daugavpilī, 2021.gada 16.septembrī

 

ZIŅOJUMS Nr. 1

 

Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties zemsliekšņa iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte" klientiem” ID Nr. SPC”Priedīte” 2021/1

1.      Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte"

Adrese

Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417

Reģ.nr.

90010437371

Kontaktpersona

Medicīnas māsa Olga Bolhovitina   tālrunis: 26803603

Darba laiks

Pirmdiena, Otrdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. 2.      Zemsliekšņa iepirkums tiek veikts nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmo daļu (CPV kods – 55521200-0 (Ēdinašanas  pakalpojumi)) un 11.panta sesto daļu.
 2. 3.      Zemsliekšņa iepirkuma  mērķis –  Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte" klientiem.
 3. 4.      Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 41999,00 EUR ( bez PVN )
 4. 5.      Līguma izpildes termiņš: no 01.01.2022.g. līdz noteiktās kopējās līguma summas iztērēšanai.
 5. 6.      Nosacījumi pretendenta dalībai zemsliekšņa iepirkumā:

6.1.     pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Pārtikas un veterinārajā dienestā un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.

6.2.     pretendentam ir pieredze sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā izglītības iestāžu izglītojamajiem vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem (ievērojot zaļo publisko iepirkumu prasības)  pēdējo triju gadu laikā (2018., 2019., 2020. gads un 2021. gada periods līdz piedāvājumu iesniegšanai dienai) vai īsākā laika periodā, ja uzņēmums dibināts vēlāk.

6.3.     pretendents līguma izpildē piesaista vismaz vienu pārtikas tehnologu un divus pavārus, kuriem ir atbilstoša izglītība un profesionālās spējas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā.

 1. 7.      Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.   pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2.   ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

7.3.   pretendents nav reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā;

7.4.   pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7.5.   pretendents nav iesniedzis šī ziņojuma 9.punktā pieprasītos dokumentus;

7.6.   pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas ( skatiet ziņojuma 1.pielikumā ) un šajā ziņojumā minētajām prasībām.

 1. 8.      Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai zemsliekšņa iepirkumā:

8.1.     pretendenta pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);

8.2.     pretendenta finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);

8.3.     pretendenta divu nedēļu ēdienkartes, kas sagatavotas atbilstoši 4.pielikumā norādītajai formai (oriģināls)

8.4.     tehnoloģiskās kartes katram ēdienkartē norādītajam ēdienam, kas sagatavotas atbilstoši 5.pielikumā norādītajai formai ( pretendents tiesīgs iesniegt arī esošas tehnoloģiskas kartes kopijas ), kuri iesniedzami elektroniskā veidā ( CD diskā vai USB atmiņas karte ) kopā ar piedāvājumu.

8.5.     pretendenta iesniegta informācija par pretendenta pieredzi, kas sagatavota atbilstoši 6.pielikuma norādītajai formai (oriģināls);

8.6.     pretendenta rakstveida apliecinājums (brīvā formā) par to, ka pretendents līguma izpildes laikā piesaistīs kvalificētu tehnologu un pavārus, kuriem ir atbilstoša izglītība un profesionālās spējas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā. Piedāvājumam pievienot izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

8.7.     pretendenta apliecinājumi par nakāmo sadarbību vai esošas sadarbības līgumu apliecinātas kopijas ar ražotājiem un/vai piegādātājiem, kuru produkcija atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām.

8.8.   nomas maksas apmērs un lietošanā nododamo Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte"  iekārtu un inventāra saraksts skat. 7.pielikumā.

8.9.     ja piedāvājumu un līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums. Līguma projektu skatiet ziņojuma 8.pielikumā.

 1. 9.      Zemsliekšņa iepirkumu komisija, ir tiesīga lūgt pretendentu precizēt vai izskaidrot pretendenta iesniegtos dokumentus dalībai iepirkumā, ar nosacījumu, ka komisijas pieprasītie precizējumi vai izskaidrojumi nepapildina un negroza piedāvājumu.
 2. 10.  Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu (vidēja vienas dienas izmaksas ēdināšanas pakalpojumam vienam klientam ar PVN), kas atbilst ziņojumā minētajām prasībām.

Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte" mājaslapā www.priedite-daugavpils.lv un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā

           www.daugavpils.lv

 1. 11.  Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021.gada 21.septembrim plkst.10:00

11.1. Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte" Turaidas ielā 36, Daugavpilī, LV-5417, 1.stavā, medicīnas māsas kabinetā. Piedāvājumam jābūt slēgtā aploksnē ar norādi “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte" klientiem” ID Nr. SPC”Priedīte” 2021/1 un pretendenta rekvizītiem.

 

Ziņojums sagatavots 16.09.2021.

 

Komisijas priekšsēdētājs:                                                                             O. Bolhovitina

 

Komisijas locekļi:                                                                                        O. Akifjeva

 

                                                                                                                              T.Kulakova       

                                                                                                               

1.pielikums

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMAM

 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem"Priedīte" klientiem” ID Nr. SPC”Priedīte” 2021/1

 

 

 1. 1.      Vispārējās prasības:

1.1.  Pretendents nodrošina ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu dienas centra  (tālāk tekstā Dienas centrs) klientiem (brokastu, pusdienu, launagu un vakariņu) un krīzes centra, ka arī pakalpojuma „Atelpas brīdis” (tālāk tekstā Krīzes centrs) klientiem (brokastu, pusdienu, launagu un vakariņu) noteiktās dienas un laikā (skatiet punktu 1.4)

1.2.  Pakalpojuma apjoms: Dienas centra - līdz 30 personām dienā, Krīzes centra līdz 16 personām dienā. Pakalpojuma sniegšanas termiņš: no 01.01.2022.g. līdz noteiktās kopējās līguma summas iztērēšanai.

1.3.  Pretendents sniedz pakalpojumu Dienas centra darba dienās, četras reizes dienā - brokastis plkst. 8:00-9:00, pusdienas plkst. 13:00-14:00., launags plkst. 15:00 un vakariņas plkst. 17:00- 17.30. Krīzes centra katru dienu četras reizes dienā - brokastis plkst. 7:00-8.00, pusdienas plkst. 13:00-14:00., launags plkst. 16:00. un vakariņas plkst. 18:00-19:00

1.4.  Pretendentam ir jānodrošina Dienas centru un Krīzes centru ar ēdienkartēm katrai darba dienai, kurās norāda izmantotos produktus, gramus un alergēnus. Ēdienkartēs uz divām nedēļām (desmit darba dienām un četrpadsmit darba dienām ), norāda svaru, kkal, olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu daudzumu un alergēnu.

1.5.  Pretendents nodrošina atbilstošu ēdiena pasniegšanas temperatūru: karstajiem ēdieniem – temperatūru ne zemāku par +65° līdz +80°C, aukstajiem ēdieniem – temperatūru ne augstāku par +10° līdz +14° C.

 

2. Kvalitātes prasības:

2.1.Pretendents nodrošina 2004. gada 23. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 852/2004. par pārtikas produktu higiēnu un Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasību ievērošanu;

2.2.Pretendents nodrošina, ka ēdināšanas pakalpojumam vietējie augļi un dārzeņi tiek izmantoti, ņemot vērā to sezonalitāti un pieejamību tirgū, kā arī ievērojot Zemkopības ministrijas izstrādāto vietējo augļu un dārzeņu pieejamības kalendāru, kas publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā http://iub.gov.lv/node/478;

2.3. Pretendents nodrošina, ka ēdināšanas pakalpojumā izmantotie pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem;

2.4. Pretendents ēdiena pagatavošanā izmanto produktus, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām. Pretendents nodrošina, ka ēdināšanas pakalpojumā divu nedēļu (desmit darba dienu) ēdienkartē izmantojamo pārtikas produktu īpatsvars, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, nav mazāks par 50% piecdesmit procentiem no kopējā ēdināšanas pakalpojumā divu nedēļu (desmit darba dienu) ēdienkartē un divu nedēļu (četrpadsmit darba dienu) ēdienkartē izmantoto produktu īpatsvara.

2.5.Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, pretendents ņem vērā prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”, pieejami: https://likumi.lv/doc.php?id=193115, Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”, pieejami: https://likumi.lv/doc.php?id=268347 un Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”, pieejami: https://likumi.lv/doc.php?id=197883.

 

3. Darba uzdevums:

Pretendents sastāda ēdienkarti Dienas centram (7-10 gadu vecuma bērniem) pēc šajā tehniskajā specifikācijā noteiktā parauga divām nedēļām (desmit darba dienām), katru dienu paredzot:

Ēdienreize

Ēdienu nosaukums

Minimālais svars (gramos)

Brokastis

Biezputra

150

Maize

25

Dzēriens (piemēram: tēja, sula, kafijas dzēriens, kakao, piens utt.)

200

Smalkmaizīte, sviestmaize

25

Pusdienas

Pirmais ēdiens (zupa un krējums)

200/5

Otrais ēdiens

200

Salāti

40

Dzēriens (piemēram: sula, ķīseļis, kompots utt.)

150

Maize un baltmaize

25/15

Launags

Dzēriens (piemēram: piens, kefirs, jogurts utt.)

150

 

Uzkoda (piemēram:cepumi, vafeles, maizīte, biezpiena sieriņš utt.) 4 reizes nedēļā

40

 

Auglis, dārzenis (piemēram:ābols, bumbieris, mandarīns utt.) 4 reizes nedēlā

50

Vakariņas

Otrais ēdiens

120

 

Maize un/vai krējums

25/10

 

Dzēriens

200

 

Sviestmaize

25

 

 

       

Pretendents sastāda ēdienkarti Dienas centram (11-18 gadu vecuma bērniem) pēc šajā tehniskajā specifikācijā noteiktā parauga divām nedēļām (desmit darba dienām), katru dienu paredzot:

Ēdienreize

Ēdienu nosaukums

Minimālais svars (gramos)

Brokastis

 

 

 

Biezputra

200

Maize

50

Dzēriens (piemēram: tēja, sula, kafijas dzēriens, kakao, piens utt.)

200

Smalkmaizīte, sviestmaize

40

Pusdienas

Pirmais ēdiens (zupa un krējums)

250/10

Otrais ēdiens

300

Salāti

50

Dzēriens (piemēram: sula, ķīseļis, kompots utt.)

200

Maize un baltmaize

50/30

Launags

Dzēriens (piemēram: piens, kefirs, jogurts utt.)

200

 

Uzkoda (piemēram:cepumi, vafeles, maizīte, biezpiena sieriņš utt.) 4 reizes nedēļā

40

 

Auglis, dārzenis (piemēram:ābols, bumbieris, mandarīns utt.) 4 reizes nedēlā

70

Vakariņas

Otrais ēdiens

150

 

Maize un/vai krējums

50/15

 

Dzēriens

200

 

Sviestmaize

50

 

 

Krīzes centra sastadīt divu nedēļu ēdienkartes (četrpadsmit dienam) 3-6.g.vecumam, 7-10.g.vecumam  11-15.g.vecumam un 16-18.g.vecumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

 

Sagatavoja:

 

 

         Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte"

 

          Medicīnas māsa                                                 O. Bolhovitina

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS zemsliekšņa iepirkumā

 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem"Priedīte" klientiem” ID Nr. SPC”Priedīte” 2021/1

 

Pretendents

 

Reģistrācijas nr.

 

Adrese

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr. un e-pasts

 

Bankas nosaukums

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

 

 1. Piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte" klientiem” ID Nr. SPC”Priedīte” 2021/1
 2. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus (8.pielikums).
 3. Apliecina, ka:

3.1.    ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

3.2.   garantē sniegt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus;

3.3.   nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā zemsliekšņa iepirkumā;

3.4.   nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

3.5.   nodrošinās konfidencialitāti un neizpaudīs informāciju, kas var tikt iegūta līguma izpildes laikā par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte" darbību un izdotajiem dokumentiem;

3.6.  ir informēts par personas datu apstrādi piedāvājuma izskatīšanas procesā (nolūks: piedāvājuma izvērtēšana un pretendentu atlase līguma noslēgšanai zemsliekšņa iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte" klientiem” ID Nr. SPC”Priedīte” 2021/1  (tiesiskais pamats Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte"  leģitīmās intereses)

 1. Apstiprina, ka iesniegtais finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un tas ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā zemsliekšņa iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Drošais elektroniskais paraksts

ir/nav

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 

 

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS zemsliekšņa iepirkumā

 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem"Priedīte" klientiem” ID Nr. SPCP 2021/1

 

             (Pretendenta nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr.(reģistrācijas numurs), (juridiska  adrese), piedāvā nodrošināt Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte" klientiem”par šādu cenu:

 

Nosaukums

Cena EUR bez PVN 21%

Cena EUR ar PVN 21%

Vidējā vienas dienas izmaksas vienam klientam Dienas centra

 

 

 

Vidēja vienas dienas izmaksas vienam klientam Krīzes centra

 

 

 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Apstiprinām, ka finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

 

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

 

Vārds, uzvārds, amats                                                                                                   

 

Paraksts                                                                                                                       

 

Datums                                                                                                                        

 

 

4.pielikums

DIVU NEDĒĻU ĒDIENKARTE zemsliekšņa iepirkumā

 

 

PIRMĀ NEDĒĻA ( analoģiski arī OTRĀ NEDĒĻA )

 

        Pirmdiena

Ēdienu nosaukums

Svars (gramos)

Uzturvērtība

(Kcal)

     Uzturvielas (gramos)

Сena bez

Alergēni

Olbaltumv.

Tauki

Ogļhidrāti

PVN, EUR

Brokastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusdienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Launags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vakariņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Otrdiena

Ēdienu nosaukums

Svars (gramos)

Uzturvērtība

(Kcal)

     Uzturvielas (gramos)

Cena bez

Alergēni

Olbaltumv.

Tauki

Ogļhidrāti

PVN, EUR

Brokastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusdienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Launags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakariņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Trešdiena

Ēdienu nosaukums

Svars (gramos)

Uzturvērtība

(Kcal)

  Uzturvielas (gramos)

Cena bez

Alergēni

Olbaltumv.

Tauki

Ogļhidrāti

PVN, EUR

Brokastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusdienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Launags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakariņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceturtdiena

Ēdienu nosaukums

Svars (gramos)

Uzturvērtība

(Kcal)

     Uzturvielas (gramos)

Cena bez PVN, EUR

Alergēni

Olbaltumv.

Tauki

Ogļhidrāti

 

Brokastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusdienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Launags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakariņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Piektdiena

Ēdienu nosaukums

Svars (gramos)

Uzturvērtība

(Kcal)

Uzturvielas (gramos)

Cena bez

Alergēni

Olbaltumv.

Tauki

Ogļhidrāti

PVN, EUR

Brokastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusdienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Launags

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakariņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Piezīme : Krīzes centram iesniegt ēdienkartes arī sestdienai un svētdienai.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  5.pielikums

 

  TEHNOLOĢISKĀ KARTE Nr. ____

Uzņēmums:_____________________

Ēdnīcas nosaukums:_____________

Ēdiena nosaukums:______________

Porcijas iznākums (gramos):______

 

Produkti

Mērv.

1 Porcija

Bruto

Neto

 

g

 

 

 

g

 

 

 

Pagatavošanas apraksts:

1. …..

2….

……

Pavārs/Tehnologs _____________ ________________

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    6.pielikums

 

PIEREDZES APRAKSTS zemsliekšņa iepirkumā

 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem"Priedīte" klientiem” ID Nr. SPC”Priedīte” 2021/1

 

 

 

Nr. p.k.

Pasūtītajs ( nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi )

Līguma nosaukums

 

Pakalpojuma sniegšanas izmaksas ( euro bez PVN )

Pakalpojuma sniegšanas laiks   ( uzsākšanas, pabeigšanas datums )

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds, amats                                                                                                   

 

Paraksts                                                                                                                       

 

Datums                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                7.pielikums

 

           Nomas maksa mēnesī:

 

 Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte"

 

Platība m 2

Euro bez PVN mēnesī:

Virtuves telpu un palīgtelpu nomas maksa ( bez PVN)

43,5

 

51,01

 

Lietošanā nododamo Centra iekārtu un inventāra saraksts:

      Iekārtas un inventāra nosaukums, modelis

Skaits

Elektriskais plīts „Elektrolux” RCF/E2 8024

1 gab.

Ledusskapis „Stinol” 8024

1 gab.

Ledusskapis „Snaige” C-290 1704A

2 gab.

Ledusskapis „Indesit” AR-24L

1 gab.

Ledusskapis „Beko”

1 gab.

Profes.virtuves darba galds

1 gab.

Katls 20L Korkmaz

2 gab.

Katls 45L Korkmaz

1 gab.

Katls 3,75L

1 gab.

Katls 6,5L

2 gab.

Katls 15L

2 gab.

Katls 20L

1 gab.

Katls 30L

3 gab.

Tvertne 18L

1 gab.

Tvertne 28L

1 gab.

Atsvari

1 gab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pielikums

 

LĪGUMA PROJEKTS

“Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem "Priedīte" klientiem”

 

Daugavpilī                                                                                             20__.gada      .                

 

„Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem „Priedite”, reģistrācijas Nr. 90010437371, juridiskā adrese: Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417, vadītājas Ludmilas Smikovas personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

                          ,   reģistrācijas   numurs                       ,   juridiskā   adrese:                      , tās ______________, kas darbojas saskaņā ar                          , (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abas kopā sauktas „Puses” un katra atsevišķi saukta „Puse”,

pamatojoties uz ____________ piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam par līguma piešķiršanas tiesībām  “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” klientiem” ID Nr. SPC”Priedīte”2021/1 (turpmāk – iepirkums) un iepirkuma rezultātiem  noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

 1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Pakalpojums)  Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedite” klientiem (turpmāk – Klienti) Turaidas ielā 36, Daugavpilī.
 2. IZPILDĪTĀJS sniedz Pakalpojumu atbilstoši Iepirkuma tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Iepirkumā iesniegtajam IZPILDĪTAJA finanšu piedāvājumam (3.pielikums), un divu nedēļu ēdienkartei (4.pielikums). Nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma atbilstības novērtēšanu obligātajās sfērās, kas pakļautas obligātajai atbilstības novērtēšanai.

II. Līgumcena

 1. Kopējā līgumcena ir  41999,00 EUR (cetrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa 21% (turpmāk –   PVN), pieskaitot  PVN 8819,79 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit eiro 79 centi), pavisam kopā ar PVN  50818,79 EUR (piecdesmit tūkstoši astoni simti astoņpadsmit eiro 79 centi).
 2. Vidējā vienas dienas Pakalpojuma Dienas centra izmaksas vienam norīkotam Klientam sastāda EUR ____ bez PVN. PVN sastāda ______ (_____), kopā ar PVN EUR _____ (____);

Vidēja vienas dienas Pakalpojuma Krizes centra izmaksas vienam norīkotam Klientam sastāda EUR ____    bez PVN. PVN sastāda ______ (_____), kopā ar PVN EUR _____ (____).

 1. Vienas dienas Pakalpojuma izmaksas vienam Klientam ir konstantas un paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

III. Pušu tiesības un pienākumi

 1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

4.1.sniegt Pakalpojumu pienācīgā kvalitātē, kas pilnībā atbilst Iepirkumam tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums), ievērojot Pakalpojuma ēdienkarti un tehnoloģiskās kartes.

4.2.IZPILDĪTĀJS saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU ir tiesīgs ēdienkarti mainīt un aktualizēt atbilstoši sezonai (ziema, pavasaris, rudens, vasara) ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts tehniskajā specifikācijā norādītais bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu produktu un izmantoto sezonālo augļu, ogu, dārzeņu īpatsvars;

4.3. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot Pakalpojuma izpildē Zemkopības ministrijas izstrādāto vietējo augļu un dārzeņu pieejamības kalendārs;

4.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina sniegtā pakalpojuma uzskaiti un uzskaiti, ka arī atskaites sniegšanu PASŪTĪTAJĀM;

4.5.izpildīt citus Līguma un normatīvo aktu nosacījumus.

 1. Izpildītājs uzņemas atbildību par darba drošības, darba aizsardzības, darba kārtības, sanitāro normu, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības regulējošo normatīvo aktu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu.
 2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, izpildot Pakalpojumu.
 3. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem un to kvalifikāciju.
 4. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt par kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

IV. Līguma izpildes kārtība

 1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Pasūtītāja klientiem.
 2. IZPILDĪTĀJS sniedz Pakalpojumu PASŪTĪTĀJA klientiem tādā apjomā, kādā to ir pieteicis PASŪTĪTĀJS. PASŪTĪTĀJS piesaka  IZPILDĪTĀJAM ēdiena porciju skaitu nākamajai dienai līdz iepriekšējās dienas plkst. 14:00, nosūtot IZPILDĪTĀJAM ēdiena porciju pieteikuma vēstuli (brīvā formā) uz e-pastu: _________________.
 3. IZPILDĪTĀJS nodrošina Pasūtītāja klientiem iespēju saņemt Pakalpojumus katru dienu, ____ reizi/-es dienā laikā no ______________ (norāda saskaņā ar tehnisko specifikāciju).
 4. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS katra mēneša 1. datumā paraksta PASŪTĪTĀJA sagatavotu rakstveida atskaiti par iepriekšējā mēnesī klientiem sniegtā Pakalpojuma apjomu.
 5. Izpildītājs apņemas sagatavot rēķinu Pasūtītājam par katrā mēnesī sniegto Pakalpojumu pamatojoties uz abpusēji parakstītu rakstveida atskaiti.
 6. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi, tajā skaitā veikt pārbaudes par:

14.1.   to vai tiek ievērota Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības;

14.2.   Pakalpojuma izpildē tiek ievērots Zemkopības ministrijas izstrādāto vietējo augļu un dārzeņu pieejamības kalendārs;

14.3.   piegādāto pārtikas produktu izcelsmi un kvalitāti;

14.4.   to, kā tiek izpildīti citi līguma nosacījumi.

 1. Nodrošinot iespēju veikt Līguma 15. punktā noteiktās kvalitātes pārbaudes, izpildītājs nodrošina, ka:

15.1.   Līguma izpildei nepieciešamie pārtikas produkti tiek uzglabāti dalīti no citu Līgumu izpildei nepieciešamajiem produktiem;

15.2.   produkti, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, ir attiecīgi marķēti;

15.3.   tiek glabātas produktu pavadzīmes, kas apliecina produktu to likumīgu iegādi no Līguma pielikumā noteiktajiem audzētājiem un ražotājiem.

 1. Pasūtītāja pārstāvji ir tiesīgi Pakalpojuma sniegšanas laikā, jebkurā brīdī ierasties pie IZPILDĪTĀJA, pieprasīt Līguma 16. un 17. punktā noteikto prasību izpildi apliecinošos dokumentus un citus nepieciešamos dokumentus. Pārstāvību apliecina rakstiska pilnvara vai rīkojuma dokuments. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS var pieaicināt speciālistus un ekspertus.

V. Norēķinu kārtība

 1. Norēķini notiek reizi mēnesī. Līdz katra mēneša 5. datumam IZPILDĪTĀJS piestāda PASŪTĪTĀJAM rēķinu pamatojoties uz Līguma 13. punktā minēto abpusēji parakstītu rakstveida atskaiti.
 2. Pēc rēķina saņemšanas  PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) darba dienu laikā pārbauda to atbilstību Līguma nosacījumiem.
 3. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti dati, kas neatbilst patiesībai vai citi trūkumi, kas neatbilst šajā Līgumā izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs sastāda pretenziju un nosuta šo pretenziju Izpildītājam.
 4. Ja 5 (piecu) dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas Izpildītājs neizvirza savus iebildumus Pasūtītājam sakarā ar saņemto pretenziju, tad uzskatāms, ka Izpildītājs akceptē Pasūtītāja pretenziju.
 5. 5 (piecu) dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas, bet šī līguma 21. punktā paredzētajā gadījumā 5 (piecu) dienu laikā pēc pretenzijas akceptēšanas, Pasūtītājs maksā Izpildītājam saskaņoto summu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

VI. Pušu atbildība

 1. IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS ir mantiski atbildīgi par Līgumā paredzēto saistību izpildi.
 2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neievēro šajā Līgumā paredzētos maksāšanas termiņus, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no laikā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no laikā neapmaksātās summas.
 3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS kavē Pakalpojuma izpildes uzsākšanu Līgumā noteiktajos termiņos, tad maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Vispārīgās vienošanās summas par katru nokavēto stundu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Vispārīgās vienošanās summas.
 4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina Pakalpojumu (iespēju saņemt brokastis un pusdienas) visiem norīkotajiem klientiem, tad maksā līgumsodu EUR 10,00 (desmit euro) par katru gadījumu, kad pakalpojums nav nodrošināts. Pasūtītājs ietur līgumsodu no ikmēneša maksājuma summas.
 5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina Līguma 15. un 16. punktā minēto prasību izpildi, tad maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro) par katru konstatēto gadījumu. Pasūtītājs ietur līgumsodu no ikmēneša maksājuma summas.
 6. Par katru pārkāpumu Pasūtītājs vai Pasūtītāja atbildīgais darbinieks sastāda aktu.
 7. Ja IZPILDĪTĀJS pārtrauc pildīt saskaņā ar Līgumu uzņemtās saistības, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Līgumā minēto saistību izpilde pārtraukta, maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā. PASŪTĪTĀJS ietur līgumsodu no kārtējās maksājuma summas.

 

 

 

 

 

VII. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība

 1. Līguma darbības laikā ir pieļaujami nebūtiski Līguma nosacījumu grozījumi, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu.
 2. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam noformējami rakstveidā divos eksemplāros, kurus paraksta Puses, un kas tādā gadījumā kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem.
 3. Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.
 4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes pirms termiņa, rakstiski paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM divus mēnešus iepriekš.
 5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes pirms termiņa, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.
 6. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

34.1.   IZPILDĪTĀJS kavē Līguma izpildes uzsākšanu vairāk kā par 10 (desmit) kalendāra dienām;

34.2.   tiek konstatēts, ka IZPILDĪTĀJS vairāk nekā 5 (piecas) reizes nesniedza Pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos;

34.3.   tiek konstatēti vairāk nekā 5 (pieci) gadījumi, kad IZPILDĪTĀJS nenodrošina Pakalpojumu  visiem norīkotajiem klientiem;

34.4.   tiek konstatēti vairāk nekā 2 (divi) gadījumi, kad IZPILDĪTĀJS nenodrošina Līguma 15. un 16. punktā minēto prasību izpildi;

34.5.   ar Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu IZPILDĪTĀJAM tiek aizliegts sniegt pakalpojumu;

34.6.   IZPILDĪTĀJS kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta, tajā skaitā ar Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu.

 1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
 2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties atkāpties no līguma izpildes, neatlīdzinot PASŪTĪTĀJAM nekādus zaudējumus, ja Pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos nav veicis maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas.
 3. Līgumā noteiktajos gadījumos Puses atkāpjas no Līguma izpildes, neatlīdzinot zaudējumus.
 4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 36.1.-36.6. punktiem, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā. PASŪTĪTĀJS ietur līgumsodu no kārtējās maksājuma summas.

VIII. Nepārvarama vara

 1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
 2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, triju kalendāro dienu laikā, no to iestāšanās dienas, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

IX. Līguma darbības termiņš

 1. Līgums stājas spēkā no 01.01.2022.g.un ir spēkā līdz noteiktās kopējās līguma summas iztērēšanai.

X. Nobeiguma noteikumi

 1. Līgums satur pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā punktiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.
 2. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt savstarpējas vienošanās ceļā. Bet, ja puses vienošanos nepanāk, strīdu izskata tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Līgums ir sastādīts valsts valodā uz ____ lapām ar pielikumiem uz _____ lapām, kopā uz ___ lapām un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 4. Par Līguma izpildi atbildīgās kontaktpersonas:

45.1.   no Pasūtītāja puses  – ______, tālr.________.

45.2.   no Izpildītāja puses – _______, tālr.________.

 1. Pušu atbildīgās kontaktpersonas ir atbildīgas par līguma izpildes uzraudzīšanu.
 2. Pielikumā:

47.1.   Tehniskā specifikācija uz ___ lp.;

47.2.   Finanšu piedāvājums uz ____ lp.;

 

 

XI. Pušu rekvizīti un paraksti