Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Priedīte” teritorijā un telpās izvietotajā videonovērošanas sistēmā

Personas datu apstrādes Pārzinis: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte” (turpmāk – Centrs), adrese: Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417, Latvija,
pārziņa kontaktinformācija: tālr. 65446033, e-pasts: priedite@daugavpils.lv

Saziņa ar personas datu aizsardzības speciālistu: e-pasts: dati@daugavpils.lv, vai griezties Daugavpils pilsētas pašvaldībā, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

Pārzinis apstrādā ikvienas personas, kas ienāk, iebrauc, atrodas vai uzturas Centra teritorijā vai telpās, personas datus videonovērošanas sistēmā šādos nolūkos ar attiecīgu tiesisko pamatojumu:

Apstrādes nolūks, mērķis (1)

Apstrādes nolūks, mērķis (2)

Personas datu kategorijas

Datu subjekti

Tiesiskais pamats (VDAR, 6. panta 1.p.)

Datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Glabāšanas termiņš (dienas)

noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību

Video ierakstīšana

Personas videoieraksts

Darbinieki, partneru pārstāvji, klienti, klientu pārstāvji, apmeklētāji.

c) juridisks pienākums

Centra speciālisti, Daugavpils pilsētas pašvaldības speciālisti/darbinieki

14

Videoieraksta apstrāde noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā

Līdz nodarījuma izmeklēšanas procesa beigām (civiltiesiski/ administratīvi procesuālie termiņi)

 

Apstrādes tiesiskie pamati (detalizēti):

Pārziņa videonovērošanas sistēma ieraksta teritorijā izvietoto videokameru signālu videoformātā un glabā 14 dienas, pēc tam automātiski izdzēš. Ikdienas ieraksti netiek apstrādāti (skatīti, nodoti, pārsūtīti, saglabāti citur). Gadījumā, ja Centra teritorijā vai telpās tiek konstatēts īpašuma (ēkas, inventārs, aprīkojums, apstādījumi, transportlīdzekļi u.c.) apdraudējums, bojājums, zādzība vai jebkura cita pretlikumīga rīcība, tad šādu rīcību dokumentējošu videofragmentu Pārziņa atbildīgais darbinieks apstrādā atbilstoši situācijai. Centrs var nodot šādu videofragmentu tiesību aizsardzības iestādēm, lai identificētu iespējamo pārkāpēju un piedzītu radušos zaudējumus.

Pārzinis neveic datu profilēšanu, automatizētu apstrādi, datus nenodod ārpus ES/EEZ, nenodod trešajām personām vai starptautiskām organizācijām.

Jūs, kā Datu subjekts, iesniedzot Pārzinim pamatotu iesniegumu, varat īstenot savas tiesības:
pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lūgt tos labot, vai ierobežot apstrādi.
Jautājumos par jūsu personas datu apstrādi varat griezties pie pārziņa kontaktpersonas, vai datu aizsardzības speciālista.

Jums, kā Datu subjektam, ir tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei:
Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā; e-pasts: info@dvi.gov.lv
Vairāk informācijas: https://www.dvi.gov.lv/

Jaunumi